Logopediepraktijk Zweeloo

Plezier in praten!

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor personen boven de achttien jaar geldt daarbij wel het wettelijke eigen risico. 

Deze logopediepraktijken hebben een contract met alle zorgverzekeraars met uitzondering van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden. Bent u bij een van deze laatste drie zorgverzekeraars aangesloten dan geldt per behandeling meestal een eigen bijdrage. Vraag gerust aan de logopedist of aan uw verzekeraar hoe dat bij uw verzekering precies zit.

Logopedie is bij de meeste verzekeraars direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts. In dat geval moet eerst een korte vragenlijst doorgenomen worden om te kijken of u aan het juiste adres bent. U kunt bij de logopedist navragen bij welke zorgverzekeraars dit is toegestaan.

 

Prijslijst Logopedie per 1 januari 2021

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een overeenkomst heb dan breng ik het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Ik streef ernaar met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareer ik de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten      de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij mij naar de voor u geldende voorwaarden.           Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021                                                                                                                                                        Logopedie is vrijgesteld van BTW

 

Screening

€ 24,00

Anamnese en onderzoek na   Screening

€ 78,00

Screening, anamnese en onderzoek

€ 98,00

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 78,00

Eenmalig onderzoek

€ 98,00

Individuele zitting reguliere   logopedie 30 minuten

€ 39,00

individuele zitting reguliere   logopedie 60 minuten

€ 78,00

individuele zitting preverbale   logopedie

€ 78,00

Individuele zitting stotteren

nvt

Individuele zitting afasie

nvt

Telelogopedie niet ingekocht

nvt

Tarief groepszitting voor   specifieke behandeling meerdere personen 

nvt

Behandeling   Hanen-ouderprogramma

nvt

Toeslag voor behandeling aan   huis

€ 27,00

Toeslag voor behandeling aan   een instelling

€ 27,00

Instructie/overleg   ouders/verzorgers van de patiënt

€ 39,00

Overleg met derden

€ 90,00

Verslaglegging aan derden

€ 90,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (u dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden

€ 39,00
  PRIVACYREGELEMENT 
Logopediepraktijk Zweeloo

 

 

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediezweeloo.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk: 0611-283252 

Artikel 1        Definities 

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                            de gegevens die betrekking hebben op een persoon

 Praktijk                                 Logopediepraktijk Zweeloo, verwerkingsverantwoordelijke

 Patiënt                                 een patiënt van de praktijk 

Verwerking                         een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via                                                                geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,                                                                            opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen,                                                 aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene  Verordening Wet                                                 Gegevensbescherming)

 

Artikel 2        Toepasselijkheid 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg. 

Artikel 3        Doelen 

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)                  het verlenen van logopedische zorg;

(ii)                het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

(iii)               ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv)             wetenschappelijk onderzoek. 

Artikel 4        De gegevensverwerking 

1.           Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft                        wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw                          behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is                om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.           Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De                                gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar                mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.           Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat                  niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet                  meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet                    (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.           Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het                      kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.           Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk                  toestemming heeft gegeven. 

Artikel 5        Beschrijving van de gegevens 

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

-      naam

-      adres/contactgegevens

-      geboortedatum

-      BSN nummer

-      medische gegevens

-      naam huisarts/andere zorgverleners

-      gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

-      nationaliteit

Artikel 6        Rechten 

1.           Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit                    privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de                  huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.  

2.           U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij                          nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij                      vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden                      terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.          U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen                            eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen. 

4.           Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om                    medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het                  verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het                          informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan.                    Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd. 

5.           U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te                      overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd. 

6.           Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het                        volgende:

-   Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

-   Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

-   Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

-   Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend. 

Artikel 7        Bewaartermijn 

1.           Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende twintig jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed                              zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2.           Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd                  van 18 jaar. 

3.           In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4.           Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd. 

Artikel 8        Geheimhouding 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.  

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

-      u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

-      het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is         bij de zorgvraag;

-      er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een         conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

-      wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. 


Artikel 9         Informatiebeveiliging 

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

Artikel 10      Verantwoordelijke gegevensbescherming 

1.            De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.

2.            De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en                 naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon. 

  

Artikel 11     Wijzigingen 

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website (www.logopediesleen.nl) informeren. 

Artikel 12     Klachten 

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op 0611-283252 of per e-mail: info@logopediezweeloo.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de praktijkhouder Ellis Claerhoudt, Marktstraat 2C, 7851 AB Zweeloo

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

Versie d.d. 25-05-2018